mệnh giá cổ phần tiếng anh là gì

VIETNAMESE

mệnh giá bán cổ phần

Bạn đang xem: mệnh giá cổ phần tiếng anh là gì

Mệnh giá bán CP là độ quý hiếm danh nghĩa của một CP được ấn bên trên mặt mày CP, trái khoán hoặc dụng cụ tài chủ yếu không giống, vốn liếng điều lệ của doanh nghiệp lớn CP đó là tổng mức mệnh giá bán của CP đang được buôn bán những loại.

1.

Thông thông thường, doanh nghiệp lớn CP thông thường với mệnh giá bán CP là 10.000 đồng/cổ phần, phía trên đó là mệnh giá bán ít nhất rao bán CP ra sức bọn chúng.

Normally, joint stock companies usually have a par value of VND 10,000 per share, which is the minimum par value to lớn offer shares to lớn the public.

Xem thêm: mệnh đề là gì ví dụ

2.

Công ty CP A chiếm hữu vốn liếng điều lệ là 5.800.000.000 đồng và phát triển 580.000 CP với mệnh giá bán là 10.000 đồng/cổ phần.

Joint-stock company A owns a charter capital of VND 5,800,000,000 and issues 580,000 shares with par value of VND 10,000/share.

Xem thêm: mệnh thổ hợp cây gì để bàn

Cùng phân biệt mệnh giá bán CP và mệnh giá bán CP nha!

- Mệnh giá bán CP (par value) là độ quý hiếm danh nghĩa của một CP được ấn bên trên mặt mày CP, trái khoán hoặc dụng cụ tài chủ yếu không giống, vốn liếng điều lệ của doanh nghiệp lớn CP đó là tổng mức mệnh giá bán của CP đang được buôn bán những loại.

- Mệnh giá bán CP (par value per shares) là mệnh giá bán hoặc thường hay gọi là độ quý hiếm danh nghĩa nhưng mà doanh nghiệp lớn CP ấn lăm le cho 1 CP, được ghi bên trên CP.