Tìm hiểu SBT Hóa học 9 Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic, và axit axetic


Tailieumoi.vn giới thiệu Giải sách bài tập Hóa học lớp 9 Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic, và axit axetic chi tiết giúp học sinh xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Hóa học 9. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Hóa học 9 Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic, và axit axetic

Bạn đang xem: Tìm hiểu SBT Hóa học 9 Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic, và axit axetic

Bài 46.1 trang 56 SBT Hóa học 9: A, B, C là ba chất hữu cơ có các tính chất sau .

-    Khi đốt cháy A, B đều thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

-    B làm mất màu dung dịch brom.

-    C tác dụng được với Na.

-    A tác dụng được với Na và NaOH.

Hỏi A, B, C là những chất nào trong số các chất sau ?

C4H8 ; C2H4O2 ; C3H8O.

Hãy viết công thức cấu tạo của các chất trên.

Phương pháp giải:

Sản phẩm cháy thu được số mol CO2 bằng số mol H2O

=> phân tử hữu cơ có 1 liên kết π

Chất làm mất màu dung dịch brom => có ít nhất 1 kết đôi C=C

Chất tác dụng với Na => có nhóm OH hoặc COOH

Chất tác dụng được với Na và NaOH => có nhóm COOH

Lời giải:

A tác dụng được với Na và NaOH. Vậy theo đề bài A là axit và có công thức phân tử là C2H4O2. Công thức cấu tạo là CH3COOH.

C tác dụng được với Na, vậy C có công thức phân tử là C3H8O và có công thức cấu tạo là 

SBT Hóa học 9 Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic, và axit axetic | Giải SBT Hóa học lớp 9 (ảnh 1)

B làm mất màu dung dịch brom: B là C4H8 và có công thức cấu tạo là CH2 = CH - CH2 - CH3 hoặc CH3 - CH = CH - CH3.

hoặc SBT Hóa học 9 Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic, và axit axetic | Giải SBT Hóa học lớp 9 (ảnh 2)

Bài 46.2 trang 56 SBT Hóa học 9: Từ etilen, viết các phương trình hoá học (ghi rõ điều kiện) điều chế các chất sau : axit axetic, etyl axetat.

Phương pháp giải:

Xem tính chất hóa học etilen, axit axetic.

Lời giải:

Tiến hành điều chế các chất theo sơ đồ chuyển đổi sau : 

C2H4 C2H5OH  CH3COOH  CH3COOC2H5

C2H4+H2OaxitC2H5OH

C2H5OH+O2menCH3COOH+H2O

CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O

Bài 46.3 trang 56 SBT Hóa học 9: Chỉ dùng H2O và một hoá chất, hãy phân biệt các chất sau :

a)  Rượu etylic, axit axetic, etyl axetat.

b)  Rượu etylic, axit axetic, benzen.

Phương pháp giải:

Dùng nước để phân biệt dựa vào tính tan: những chất không tan trong nước xuất hiện sự phân lớp. Sử dụng quỳ tím có thể nhận biết axit hữu cơ.

Lời giải:

a) TN 1. Dùng quỳ tím nhận ra CH3COOH. Mẫu nào làm quỳ tím chuyển đỏ là axit axetic, còn lại là rượu etylic và etylaxetat

TN 2. Dùng H2O nhận ra rượu etylic (tan trong nước), chất còn lại không tan trong nước là etyl axetat.

b) - Cho quỳ tím vào từng mẫu thử, mẫu làm quỳ tím chuyển đỏ là axit axetic, còn lại là hai chất kia.

Xem thêm: 4/1/2004 mệnh gì

- Dùng nước nhận biết hai chất còn lại, chất nào tan vô hạn trong nước là C2H5OH

Bài 46.4 trang 56 SBT Hóa học 9: Hỗn hợp X gồm axit axetic và một axit hữu cơ có công thức CnH2n+1COOH. Tỉ lệ số mol tương ứng của hai axit là 1 : 2. Cho a gam hỗn hợp hai axit tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn thì thu được 27,4 gam hỗn hợp hai muối khan.

a) Hãy viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

b) Xác định công thức phân tử của axit.

c) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi axit trong hỗn hợp.

Phương pháp giải:

Gọi số mol axit axetic là x thì số mol axit hữu cơ còn lại là 2x. Dựa vào PTHH và số mol NaOH tìm x, dựa vào khối lượng muối tìm được n. 

Lời giải:

Gọi số mol của axit axetic trong hỗn hợp là x.

Số mol của axit CnH2n+1COOH trong hỗn hợp là 2x.

CH3COOH  +  NaOH  CH3COONa  + H2O

x mol                    x mol

CmH2m+1COOH  +  NaOH  CmH2m  +  1COONa  + H2O2x mol                           2x mol

Theo đầu bài ta có : nNaOH=3001000×1=0,3(mol)

Theo phương trình : x + 2x = 0,3 —> x = 0,1 (mol)

Khối lượng của CH3COONa là : 0,1(15 + 44+ 23) = 8,2 (gam).

Khối lượng của CnH2n + 1COONa là:  0,2(14n + 68) = (2,8n + 13,6).

Theo đề bài : 8,2 + 2,8n + 13,6 = 27,4

Vậy : 2,8n = 27,4 - 21,8 = 5,6.

—> n = 2. Công thức của axit là C2H5COOH.

Ta có khối lượng axit axetic là :

60 x 0,1 =6 (gam).

Khối lượng C2H5COOH là :

74 x 0,2 = 14,8 (gam).

Vậy mhh : (6 + 14,8) = 20,8 (gam).

—> % khối lượng axit axetic : 620,8×100%28,85%

% khối lượng C2H5COOH :

100 - 28,85% = 71,15 (%). 

Bài 46.5 trang 56 SBT Hóa học 9: Giấm ăn được điều chế bằng cách lên men dung dịch rượu etylic ở nồng độ thấp. Hãy tính khối lượng giấm ăn 5% thu được khi lên men 50 lít rượu etylic 4°. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 80%.

Phương pháp giải:

Tính toán theo phương trình hóa học, tính đến độ rượu và hiệu suất.

Lời giải:

VC2H5OH=50.4100=2(l)mC2H5OH=2.1000.0,8=1600(gam)

Phương trình hóa học : 

C2H5OH+O2mengimCH3COOH+H2O 

    46 gam                               60 gam

1600 gam                                x

Xem thêm: sinh năm 1990 hợp mệnh gì

x=1600.6046

Vì hiệu suất đạt 80% mCH3COOH=1600.60.8046.100=1669,6(gam)

mgim=1669,65×100=33392(gam)=33,392(kg)